Partiprogram

Pensionärspartiet i Nynäshamn

Stadshusplatsen 3

149 30 Nynäshamn

 

kansli@ppnynas.se

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

 

Partiprogram

 

Pensionärspartiet i Nynäshamns Kommun

 

Partiprogram för Pensionärspartiet i Nynäshamn

 

Allmänt

 

Pensionärspartiet är till för både gammal och ung!

 

Pensionärspartiet är ett politiskt parti med demokratisk och humanitär grundsyn. Partiet arbetar för en större valfrihet och trygghet i Nynäshamns kommun. Partiet har öppenhet, ansvar, hänsyn och ärlighet som sin ledstjärna.

 

Vi anser att såväl förtroendevalda som anställda inom Nynäshamns kommun skall ha en hög moral och god etik i det kommunala arbetet. I frågor som är särskilt viktiga för pensionärer söker vi stöd och samarbete med andra partier. Pensionärspartiet arbetar för att alla ska kunna uppleva en trygg uppväxt och en meningsfull trygg ålderdom.

 

Ekonomi

 

En balanserad kommunal ekonomi är förutsättningen för god vård och äldreomsorg, en bra skola och ett tryggt boende för invånarna. Ytterligare en viktig fråga för oss är en rättvis fördelning av kommunens resurser till alla grupper i samhället. Med tanke på alla satsningar som skulle behövas bara inom äldreomsorg och skola, är vi inte främmande för en skattehöjning för att skapa möjligheter.

 

Näringslivsfrågor och arbetsmarknad

 

Pensionärspartiet lägger stor vikt vid att värna de företag som finns inom kommunen. Vi välkomnar nyetablering och utveckling av befintligt näringsliv. Partiet vill medverka till en positiv atmosfär som lockar nya företagare till kommunen.

Vi ser Norviks hamn som en tillgång för Nynäshamns kommun och stödjer de beslut som leder till att tillfarternas standard höjs. Ett gott företagsklimat främjar tillväxten vilket i sin tur ger arbetstillfällen för befolkningen. Kommunen har ett ansvar att påverka samarbete som främjar arbetstillgång och pendlande.

 

Vård och omsorg

 

Pensionärspartiet vill medverka till en förbättring av vård och omsorg i Nynäshamns kommun. Vi vill även driva frågan om akutmottagning i kommunen dygnet om. Vi är inte främmande för förändringar, förutsatt att det leder till förhöjd kvalité. De vårdkrävande patienter som drabbas av svårare och mera ovanliga sjukdomar bör som nu vårdas på sjukhus med specialkompetens inom närområdet. Syftet skall vara bästa möjliga livskvalité. Unga förtidspensionerade, liksom handikappade bör inte placeras på äldreboende.

Invandrare skall ges möjlighet till språkundervisning, arbete, bostad och därmed kunna skapa sin egen försörjning. Större hänsyn måste tas till den enskilda människans behov och önskemål. Det ingår även i vår politiska ambition att förbättra arbetsförutsättningarna för personal inom äldrevård och omsorg.

 

Äldrevård och geriatrik

 

Vi anser att alla över 85 år i Nynäshamns kommun skall ha rätt till särskilt boende utan vårdnadsutredning. Vi anser även att ensamboende pensionärer skall ha gratis trygghetslarm.Kommunen skall aktivt arbeta för en effektiv hantering av förskrivna läkemedel inom äldreomsorgen. Befintliga platser inom geriatriken i Nynäshamn skall vara kvar.

Vi förnyar vår framställning att en tjänst som Äldreombudsman skall inrättas i Nynäshamns kommun.

 

Skola och barnomsorg

 

De senaste årens resultat i grundskolor visar att större satsningar måste till, med hänsyn till olika elevers behov. Alla barn har rätt att bli sedda och få det stöd de behöver för sin utveckling. God ordning i skolan och en förbättring av lärarnas arbetssituation är en grundsten. För att barnen ska uppnå goda resultat och för att undvika mobbning. Vi anser det viktigt att antalet barn i varje grupp inom förskolor och dagis minskas.

 

Kommunikationer

 

För ökad trygghet och säkerhet för kommunens innevånare vill Pensionärspartiet verka för utökad turtäthet, såväl för lokalbussar utanför tätorten som för pendeltågen. Närtrafiken inom tätorten bör permanentas. Vi anser att Nynäshamns kommun aktivt måste verka för att väg 225 prioriteras och tidigareläggs för att öka säkerheten längs vägen. Vi vill även se en utveckling av direktbussar till Stockholm C. Vi kräver även en total översyn av Färdtjänsten, så att allt tvivelaktigt bemötande upphör. En översyn av taxorna för allmänna kommunikationer måste ske. Vi förordar att pensionärer får förmånliga avgifter på allmänna kommunikationer.

 

Kultur och fritidsfrågor

 

Pensionärspartiet vill värna strandskyddet och de friluftsområden som finns i kommunen, t ex Ringvägen, Lövhagen och Kalkbrottet i Stora Vika med flera.Behovet av lokaler för föreningslivet bör tillgodoses och subventioneras till barn- och ungdomsverksamhet. Det är viktigt att alla delar av Nynäshamns kommun får tillgång till det utbud av kultur som erbjuds.

 

Hamnplanen och Nynäshamns gästhamn

 

Hamnplanen bör behållas och utvecklas så att de årliga aktiviteterna som Skärgårdsdagen och olika marknader garanteras utrymme och utveckling. Utbyggnad med hotell och bostäder bör inte ske inom hamnområdet utan det bör bevaras som hamnområde.

 

Utemiljön

 

Pensionärspartiet arbetar för att få till stånd bättre säkerhet på gator och allmänna platser. Vi anser att samhället bör handikappanpassas i större utsträckning än vad som nu sker. Detta gäller såväl allmänna inrättningar som butiker och institutioner. Nynäshamns Centrum bör bli ett bilfritt centrum för att öka tryggheten och trivseln. I framtiden kanske delar av centrum kan glasas in och hysa gallerior, kvällsöppna kaféer och helårsöppna restauranger.Eftersom Nynäshamn är en Eko-kommun bör kommunens bilpark i möjligaste mån bestå av miljövänliga fordon. Pensionärspartiet framhåller vikten av att kommunen och berörda företag på bästa möjliga sätt eliminerar riskerna för skadliga luft- och vattenföroreningar.

 

Bostäder

 

Ett bra samhälle förutsätter att utbudet av bostäder uppfyller de flestas önskemål. Utbudet skall värna ungdomars och äldres önskemål om billiga och funktionella bostäder. Handikappanpassade bostäder och bostäder för 65+ skall finnas med i bolagens utbud i alla kommundelar. Det bör finnas olika former av äldreboende. En typ av boende med viss service för de seniorer som är för pigga för särskilt boende, men i behov av visst stöd och hjälp i boendet. Nynäshamns Bostäder bör producera fler hyresrätter. Kommunen skall vid markanvisning kräva att intresserade byggnadsfirmor uppför hyresbostäder. Kommunen bör även mer aktivt använda sitt planmonopol för att styra efterfrågan av bostäder. Bostäder för äldre bör ligga nära kommunikationer och dagligvaruhandel. Pensionärspartiet motsätter sig de planer på bebyggelse som diskuteras vid Hamnviken och Strandvägen.

 

Folkhälsofrågor

 

Pensionärspartiet stöder kommunens folkhälsosatsning på rökavvänjning. Det gäller även vård och insatser för missbrukare av alkohol och droger, t ex natthärbärgen. Arbetslöshet och utanförskap blir ofta en bidragande orsak till missbruk. En bra arbetsmarknad med mänsklig framtoning är till stor del kommunens ansvar. I enlighet med folkhälsosatsningen behöver kommunen en simhall i centrala Nynäshamn. Ungdomsfetma kan motverkas med simning, äldre och handikappade behöver rehabilitering i form av vattengymnastik. Drunkningsolyckorna ökar i samhället. Därför bör större möjlighet ges till simskola mm. En kuststad som Nynäshamn kräver fler lättåtkomliga vattenaktiviteter i form av en centralt placerad simhall i Nynäshamn.

 

2014-04-07